GİRİŞ

"HİLELİ DÜZEN" SAHİPLERİ

MASONLUĞUN ROLÜ

MASON FELSEFECİLER

SOSYALİZMİN PERDE ARKASI

FELSEFENİN PERDE ARKASI

MASON FELSEFECİLER

Üstte de belirttiğimiz gibi, din aleyhtarı felsefi sistemleri kuran insanlar, gerçekte dine karşı yürütülen sistemli bir savaşın parçasıdırlar. Bu nedenledir ki, bu sistemleri kuran felsefecilere baktığımızda, çoğunun dine karşı yürütülen savaşın merkezi niteliğindeki mason örgütünün bir parçası olduklarını görürüz.

Bu çerçevede ilk dikkati çeken felsefeciler, Fransız Devrimi'nin öncüsü olan Fransız Aydınlanmacılarıdır. Bu kişiler yalnızca dini otoriteleri eleştirmekle kalmamış, aynı zamanda dinin kendisine karşı da şiddetli bir düşmanlığı körüklemişlerdir. Bunlar arasında; "materyalizmin İncili" olarak tanımlanan "Doğa Sistemi" kitabının yazarı Diderot, yine şiddetli bir materyalist ve din aleyhtarı olan Voltaire, katı maddeci Montesquieu, kendisine göre yeni bir "din" kurgulayan Jean Jacques Rousseau ve hepsi şiddetli din aleyhtarı olan "Ansiklopedistler" sayılabilir. Türk masonlarının yayın organı Mimar Sinan dergisi, bu isimlerden şöyle söz eder:

"1789 Fransız İhtilali mason düşünürler tarafından hazırlanmıştır. Hürriyet, eşitlik, kardeşlik ilkesini benimseyen İnsan Hakları Beyannamesi, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot gibi üstadlarımızın ilham ve irşadlarıyla yayınlanmıştır."76

Yine Türk masonlarınca yayınlanan Mason Dergisi, şöyle yazar:
"Fransa'da feodal sistemi yıkarak Büyük İhtilali yaratanların başında Montesquieu, Voltaire, J. J. Rousseau ve materyalizmin öncülerinden Diderot ile etrafında kümelenen Ansiklopedistlerin isimleri yazılıdır. Bunların hepsi masondu."77

VOLTAİRE

Fransız Devrimi'ni izleyen dönemde çığ gibi büyüyen materyalist ve din aleyhtarı fikirler, 19. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Bu sürecin önemli isimlerine baktığımızda ise yine masonluğu görürüz.

Öte yandan, bu isimlerin arasında çok sayıda Yahudinin yer alması da anlamlıdır. Bu, masonlukla ittifak ederek Hıristiyanlık ve İslam gibi İlahi dinleri zayıflatmak amacını güden ve materyalist dünya görüşünü paylaşan Yahudilerin, bu amaca felsefe alanında da hizmet ettiklerini gösterir.