GİRİŞ

"HİLELİ DÜZEN" SAHİPLERİ

MASONLUĞUN ROLÜ

MASON FELSEFECİLER

SOSYALİZMİN PERDE ARKASI

FELSEFENİN PERDE ARKASI

FELSEFENİN PERDE ARKASI

Felsefe tarihine baktığımızda, mason kimliği ile dikkat çeken daha pek çok ateist ve din aleyhtarı düşünüre rastlarız. David Hume, Holbach, Schelling, John Stuart Mill, Auguste Comte, Marquis de Sade gibi düşünürler, ya da Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Herbert Spencer, Sigmund Freud, Henry Bergson, Erich Fromm gibi sosyal bilimciler bunların arasında sayılabilir. Çoğu aynı zamanda Yahudi asıllı olan bu insanlar, toplumu dinden koparmak, tümüyle din-dışı bir toplum düzeni ve ahlak anlayışı kurmak için çaba harcamışlardır. Tüm bunların arasında Charles Darwin'in özel bir yere sahip olduğunu belirtmeye ise herhalde gerek yoktur.

Burada önemli olan nokta, tüm bu düşünürlerin ve daha onlara benzer binlercesinin ürettiği inkarcı ve maddeci felsefelerin, belirli siyasi ve sosyal çıkarlara hizmet ettiğidir. Başta da belirttiğimiz gibi, insanların Allah'ı inkar etmelerindeki en önemli neden, Allah'ı kabul etmenin doğal sonucu olan dinden rahatsız olmalarıdır. Dinin doğruluğunu, kendi ya da temsil ettikleri çevrelerin çıkarlarıyla çatıştığı için reddeden bu insanlar, kendilerine dayanak bulmak için ateizme başvurmaktadırlar.

Allah'ın varlığının apaçık olan dellilleri, işte bu nedenle bu insanlar tarafından görülmez. Daha doğrusu görülmek istenmez. Dahası, aynı insanlar Allah'ın varlığına imanı engellemek, bu inançsızlığı toplumun geneline yaymak için de büyük bir çaba yürütürler. Böylece ortaya ya Allah'a inanmayan, ya da Kuran'ın ifadesiyle O'nu "unutmuş" kitleler çıkar. (Mücadele Suresi, 6)

İnsanların çoğunun Allah'ı hiç anmadan yaşamalarının, O'ndan bağımsız bir hayat sürdüklerini sanmalarının nedeni budur. Ancak bu "kuru kalabalık" insanı aldatmamalıdır. Çünkü Allah Kuran'da zaten insanların ancak çoğunun iman etmeyeceğini haber vermektedir. (Rad Suresi, 1) Dahası aşağıdaki ayetle de insanı bu konuda uyarmaktadır:

Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminle yalan söylerler.' (Enam Suresi, 116)

74. C. L., "Mason Aleyhtarlığı", Mimar Sinan, Yıl 4, Sayı 13, 1973, ss. 87-88.
75. Dr. Selami Işındağ. "Olumlu Bilim-Aklın Engelleri ve Masonluk". Mason Dergisi, yıl 24, sayı 25-26 [Aralık 76-Mart 77].
76. Mimar Sinan, sayı 6, s. 66
77. Mason Dergisi, Sayı 23-24, sayfa 41, 1976.
78. Michael Howard, The Occult Conspiracy: The Secret History of Mystics, Templars, Masons and Occult Societies, 1.b., London: Rider, 1989, s. 63